باهشت باهشت گردشگری مشهد
مجسمه نادر شاه افشار - مشهد